Főoldal | 2.oldal | 3.oldal | 4.oldal | 5.oldal | Archívum | Blog-szabályzat
Vasúti szakmai topic | BKV-figyelő | Gál M.
 Vasutas! Gondolkodj!

 2009.01.09. 11:04

A privatizáció fogalma

Az állami vagy közösségi tulajdonban (szövetkezeti) lévő javak magánszemélyeknek, vagy gazdasági társaságoknak történő, teljes vagy részleges értékesítése, amelynek bevétele az államot, illetve az állam által kijelölt szervezetet illeti. Menetét törvények szabályozzák, felügyeletét a parlamentnek felelős állami szervezet látja el.

Privatizációs bevétel fogalmának meghatározása:

Az állami vagyon értékesítéséből származó bevételek azon része, amelyeket a Magyar Köztársaság éves költségvetési bevételei tartalmaznak.

Privatizációs bevétel fogalmának meghatározása más megközelítésben: vagy törvény, vagy kormányhatározat rendeli el, és a költségvetési törvény dönti el, hogy ennek hány %-a kerül be az államkasszába.

Részletek 1995. évi XXXIX. törvényből

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről

(2006. aug. 24-től)

A magántulajdonra épülő gazdasági viszonyok erősítése, az állami tulajdon csökkentésének ésszerű gyorsítása, az állami tulajdonban lévő vállalkozói vagyon piaci alapokon magántulajdonba juttatása, az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

Privatizációs követelmények


2. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó vagyon értékesítése során különösen az alábbi követelmények figyelembevételével kell eljárni:
a) a gazdálkodás hatékonyságának növelése, a gazdaság tőkehiányának enyhítése, a szükséges tőkeemelés biztosítása, nemzetközileg élenjáró technikák, vezetési és marketing tapasztalatok megszerzése, a piacvesztés megállítása, új piacok szerzése;

b) a gazdasági szerkezetváltás ösztönzése, a vállalati szervezetrendszer megújulásának előmozdítása, a versenyt gátló struktúrák ésszerű decentralizálása, a piac szereplői körének szélesítése;

c) a hazai tőkepiac fejlesztése, a hazai és nemzetközi tőke szervezett bevonása befektetési alapok és társaságok révén;

d) a külföldi befektetők privatizációs érdeklődésének fenntartása, illetve megerősítése, különös tekintettel a stratégiai (szakmai) befektetőkre;

e) a hazai vállalkozók, beszállítók, alapanyag-termelők tulajdonszerzésének támogatása, különös tekintettel a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra; a nemzetközi egyezményekkel összhangban álló hazai termelői és iparvédelem biztosítása;

f) munkahely-megőrzés, munkahelyteremtés, a munkavállalói szociális szempontok érvényesítése;

g) a dolgozói tulajdonszerzés, illetve a vezetői kivásárlás előmozdítása;

h) a gazdasági társaságok működőképességének megőrzése, a privatizációs bevételek felhasználása a pénzügyi stabilitás, a gyártmánystruktúra, a technológia fejlesztése, reorganizáció, a környezeti károk és terhek enyhítése és az exportbővítés;

i) a kárpótlási jegyek ellenében megfelelő vagyon juttatása. „


Nincs készpénz kifizetésére lehetőség!
Buzgó vasutas, miért is sztrájkolsz?Munkavállalók érdekvédelme

31. § (1) Az ÁPV Rt., illetve az általa megbízott vagyonértékesítő, a vagyon értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás vagy meghirdetés előtt legalább 30 nappal köteles a gazdasági társaság munkavállalói érdek-képviseleti szerveit írásban tájékoztatni mindazon adatokról (körülményekről), amelyek a vagyon értékesítése várható következményeként

a) a munkavállalók foglalkoztatását, kereseti és bérviszonyait, szociális ellátását, munkafeltételeit, képzését érinthetik;

b) a munkavállalói tulajdonszerzés esetleges lehetőségeire vonatkoznak.
 
(3) Az ÁPV Rt., illetve a vagyonértékesítő az értékesítésre vonatkozó döntés meghozatala előtt köteles lehetőséget biztosítani arra, hogy a munkavállalói érdekképviseleti szervek véleményüket kifejthessék a meghozandó privatizációs döntéssel kapcsolatban. Ezt a véleményt a 34. §-ban megjelölt emlékeztetőhöz kell csatolni.

(4) Az ÁPV Rt., illetve a vagyonértékesítő a munkavállalói érdekképviseleti szervektől hozzá beérkezett írásos véleményre, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

(5) Az ÁPV Rt. köteles az érintett társaság munkavállalói érdekképviseleti szerveinek rendelkezésére bocsátani a megkötött értékesítési, illetve vagyonkezelési szerződés és ahhoz kapcsolódó egyéb szerződések azon előírásait, amelyek az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra vonatkoznak.

Munkavállalói tulajdonszerzés kedvezményei

55. § (1) Állami vállalat átalakulása vagy állami vállalat többségi részvételével létrejött gazdasági társaságok - beleértve az állami vállalat által az átalakulást megelőzően vagy annak jogutódja által az átalakulást követően alapított társaságokat is - társasági részesedéseinek értékesítése során a munkavállalók kedvezményesen szerezhetik meg az állami tulajdont.

(2) A munkavállalók állami részesedésekből való kedvezményes részesítése csak akkor mellőzhető, ha a többségi részesedést olyan befektető szerzi meg, aki az értékesítésre irányuló szerződésben a munkavállalók foglalkoztatására, illetve a munkakörülményeik javítására megfelelő biztosítékokkal alátámasztott szerződéses kötelezettséget vállal.

56. § (1) A munkavállalók részére személyenként az éves minimálbér 150%-ának megfelelő kedvezmény adható az 57. § szabályai szerint úgy, hogy az ily módon szerzett társasági részesedéseik összege nem haladhatja meg a társaság jegyzett tőkéjének 15%-át.

(2) Munkavállalók részére egyénileg, illetve az általuk alapított társaságok, szövetkezetek, illetve MRP szervezet részére nyújtott kedvezmények formáit az értékesítésre jogosultak egységesen kezelik, és a különböző módon nyújtott kedvezményeket együttesen veszik figyelembe.

57. § (1) Munkavállalói csoport által kezdeményezett kivásárlás esetén, illetve amennyiben a kedvezményes vásárlási programban nem minden munkavállaló vett részt, a kedvezmény lehetséges mértékét (összegét) az érintett munkavállalók létszámára és a teljes vállalati munkavállalói létszámra tekintettel arányosan kell megállapítani. A kedvezmény azok számára, akik azt nem vették igénybe, későbbi időpontban is nyújtható.

(2) A munkavállalók számára az eladási árnak legfeljebb 50%-a erejéig árkedvezmény és/vagy részletfizetési lehetőség adható. A csökkentett vételár részletekben megvalósuló kiegyenlítése esetén - az MRP keretében történő értékesítést kivéve, amelyre az MRP törvény előírásai vonatkoznak - a csökkentett vételár 15%-ának készpénzben történő befizetése mellett a törlesztési idő legfeljebb három év lehet, s a vételár-hátralékra kamatként az államadósság után fizetendő mindenkori kamat számítható fel.

Munkavállalói Résztulajdonosi Program

60. § (1) Gazdasági társaságok állami tulajdonban álló részesedéseit a társaság munkavállalói a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében szervezett formában is megszerezhetik.

(2) Az MRP-ben a társaság által, a törvényes munkaidő legalább felében alkalmazott az a munkavállaló jogosult részt venni, akinek munkaviszonya - a társaság jogelődjét is beleértve - legalább 6 hónapja fennáll. A tulajdonszerzés lebonyolítására létrehozandó MRP szervezet alapszabálya a jogosultság feltételeként ennél hosszabb időt is megállapíthat, ez azonban nem haladhatja meg az 5 évet. „

Ebben a programban vesz részt a Cargos munkavállaló!


„(3) Egy munkavállaló egyidejűleg csak egy MRP szervezetben vehet részt.

61. § (1) Az MRP szervezet a munkavállalók által, az őket foglalkoztató társaságban tulajdonosi részesedés szerzése és a tulajdonosi jogok együttes gyakorlása céljából önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott résztvevőkkel rendelkező jogi személy.

(2) Az MRP szervezet által megszerzett társasági részesedések a szervezet tulajdonába kerülnek, amely ezeket a törvényben és az alapszabályában foglalt feltételeknek megfelelően a résztvevők tulajdonába adja.”

TÉNYEK!

A valóság az, hogy 2005. december 30-án a MÁV Zrt. és a reprezentatív szakszervezetek (VSZ, VDSZSZ Szolidaritás, MOSZ, PVDSZ, MTSZSZ) között aláírásra került az Árufuvarozási Üzletág kiszervezéséről szóló megállapodás, amelyet a következő szöveggel fogadott el mindenki:

A MÁV ZRt a MÁV Cargo ZRt. létrehozása és az érintett munkavállalóknak az új társaságban történő foglalkoztatatásával kapcsolatban az alábbi kötelezettségeket vállalja:

„a MÁV ZRt. a MÁV Cargo ZRt.-nél - a tulajdonos előzetes nyilatkozata, illetve a tulajdonos ilyen irányú döntése alapján – biztosítja a munkavállalók tulajdonrész-szerzését.”

A CARGO értékesítését a MÁV Zrt. a lehető legszigorúbb szabályok alapján, a Privatizációs Törvény szerint végezte, annak minden rendelkezését betartva. A törvény szerint a döntést megelőzően a reprezentatív szakszervezeteknek, így a VDSZSZ Szolidaritásnak is módjában állt véleményének kialakítására. A szakszervezetekkel való konzultációra 2007 májusában került sor és valamennyi reprezentatív szakszervezet részt vett benne. Ezt követően hagyta jóvá a MÁV Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága a CARGO értékesítési folyamatát. Ebben a véleményezési folyamatban egyetlen egyszer sem kérte, jelezte a VDSZSZ, hogy a CARGO-s munkavállalóknak járó 5%-on kívül, bármely MÁV dolgozónak jusson bármi is a privatizációs bevételből. Erről jegyzőkönyvek és aláírt dokumentumok tanúskodnak.

Az állami vagyonról szóló törvény, a privatizációról szóló törvény és számos egyéb jogszabály, többek között a Btk. is lehetetlenné teszi, hogy az állami vagyon különböző részeire, - így a privatizációból származó bevételre-, tetszés szerint nyújtsunk be, mi magyar állampolgárok igényt. Ha ez így helyes lenne, akkor bárki, bármikor, bármit hazavihetne az állami vagyonból, ha az érdekei ezt így diktálják. A VDSZSZ-t ezek a gyerekes, indokolatlan, jogszerűtlen követelések nem csak a MÁV csoporttal, a többi szakszervezettel, hanem valamennyi adófizető magyar állampolgárral szembe állítják.


A privatizációs törvény egyértelműen kimondja: privatizációs bevételt nem lehet kifizetni olyan harmadik félnek, aki nem az adott cégnél dolgozik. Jogszerűtlen és közgazdaságilag megalapozatlan a sztrájk követelés!

Címkék: budapest máv olvasó sztrájk levél észrevétel vdssz


A bejegyzés trackback címe:

https://mavfigyelo.blog.hu/api/trackback/id/tr63866366

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bruno 2009.01.09. 13:53:08

A fiuk nem gondolkodásban, hanem zsarolásban utaznak. Remélem nem sokáig lesz kit zsarolniuk.

razzia (törölt) 2009.01.09. 13:54:41

Kimerítő, és nagyon is igaz. Csak ismétlem, amit előttem már jópáran biztos elmondtak: ha annyira akarják a pénzt, a VESZTESÉGBŐL is vegyék ki a részüket. Vasutas, ne sztrájkolj! Ellenben engem azonnal kirúgnának, ha sztrájkolnék, nos? A követelések irracionálisak, és megengedhetetlenek.

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2009.01.09. 13:55:12

Azt nehéz felfogni az összes blogolónak és kommentírónak, ami 666-szor elhangzik: a miniszter (Kóka)ÍGÉRTE azt a pénzt??? Nem kérnék a vasutasok ha a miniszter nem ígérte volna nekik !!

bng · http://emberitisztesseg.blog.hu/ 2009.01.09. 13:56:52

Csak egy rövid szösszenet arról, hogy mennyire gazdaságos a vasúti személyszállítás: emberitisztesseg.blog.hu/2009/01/08/a_bakterhaz_ara

razzia (törölt) 2009.01.09. 13:56:54

@Deak Tamas: a pénz fejelsztésre megy, amit a vasutasok a saját zsebükbe akarnak? Ki(k) is akarják tönkretenni a vasutat? Hmm...?

Kilgore Trout 2009.01.09. 13:57:23

'járni jár, csak nem jut!"

Bit Rot 2009.01.09. 13:57:30

Azért azt le kellene még vezetni, hogy a privatizációs törvény mely paragrafusa alapján került kifizetésre 2 milliárd Forint egy 2 személyes szinte nevenincs kis Bt-nek???

Erre válaszoljon a MÁV!!!

Rendőrségi túlkapás · http://tulkapas.blog.hu 2009.01.09. 13:58:03

ez egyszerűen egy vicc. a pofám leszakad.

Bit Rot 2009.01.09. 13:58:44

"Az állami vagyonról szóló törvény, a privatizációról szóló törvény és számos egyéb jogszabály, többek között a Btk. is lehetetlenné teszi, hogy az állami vagyon különböző részeire, - így a privatizációból származó bevételre-, tetszés szerint nyújtsunk be, mi magyar állampolgárok igényt. Ha ez így helyes lenne, akkor bárki, bármikor, bármit hazavihetne az állami vagyonból, ha az érdekei ezt így diktálják."

Hehehe :-)

Hát igen, "mi magyar állampolgárok" nem nyújthatunk be igényt.

De egy kamu Bt. benyújthat igényt 2 milliárd Forintra :-)

Zsolt_ 2009.01.09. 13:58:59

Őőőő. Valaki mutassa már meg a papírt, ahol ezt megígérte! Ennyi erővel ígérek én is 200 ft-ot mondjuk minden pedagógusnak. Akkor utána ők is jogosan sztrájkolhatnak? :D Demagógia ez a szakszervezettől és Te, kedves Tamás, bedőltél neki.
És arről még ne is beszéljünk, hogy ha megígérte volna, akkor is törvényellenes, ergo az ígéret semmis lenne...

RosszQtya · http://indafoto.hu/rosszqtya 2009.01.09. 14:01:29

én meg sztrájkolni fogok, ha nem kapok pízt a MTV székházának eladásából :o)

hamham 2009.01.09. 14:03:02

Jaj, hagyjátok már a Kóka bácsi megígérte dolgot. Mindenki sztrájkolhatna az országban, ha visszagondolunk a választási ígéretekre... No comment, kedves vasutasok.

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2009.01.09. 14:03:07

de jó, ebben az országban vannak törvények, nem is tudtam

legközelebb talán gyurcsányt is megbüntetik, ha csal, vagy biztonsági öv nélkül utazik

milyen jó
hatalmas vasútkorszerűsítési program is lesz

egygrafikus 2009.01.09. 14:03:39

Ezt - márminthogy Kóka igért volna bármit - számtalanszor (gyk: 666-szor) cáfolták. Nincs semmilyen írásos bizonyíték róla, gaskóék szerint valami beszélgetés közben hangzott el, amit a kóka is számtalanszor cáfolt már, tanu nincs rá, de legyen, megigérte, mert nem tudta, hogy nem lehet. Attól még felfoghatnák azóta, hogy a törvény nem engedi. Én is megigértem a családnak, hogy elmegyünk a hétvégén strandolni a balatonra, de nem lehet, mert k**** hideg van, befagyott és ezt még ôk is megértik...

lütty 2009.01.09. 14:19:47

szerintem annyira egyszerű az egész: Gaskó István az Orbán embere. Ennyi, nem több, nem kevesebb. A szegény együgyű vasutasokat könnyen rászedi a dobozhangú Gaskó, hisz népi hősöknek érezhetik magukat, az ország lakossága rájuk figyel, alkalomadtán tőlük függ.

pokrócos lusta hős 2009.01.09. 14:21:51

múltkor beszélgettem egy vasutas rokonnal, aki a VDSZSZ tagja. Kérdeztem tőle, hogy mi a helyzet.
Meg, hogy ő hogyan látja a követeléseket.
Mondta, hogy igenis jár nekik a pénz, mert az ő munkájuk miatt tudták olyan jól eladni a MÁv-ot, mert, hogy amit ő 26 év alatt oda felépített, azt most csak úgy sutty eladják.
Rákérdeztem, hogy akkor mi a helyzet a veszteséggel, abból nem akarják kivenni a részüket. A válasza az volt, hogy arról meg nem ők, hanem a felső vezetés tehet, aki lop csal hazudik...

Inkább abbahagytam a témát. Családdal jóban kell lenni.

Lunitari 2009.01.09. 14:22:31

Ez király :) Rohad vasutasok...rohad kisemberek..hogy mernek kérni abból, amit ők termeltek évek alatt. A veszteséget a vezetők termelik nem a munkás. Ha a munkás termelné, kibasznák mint macskát szarni. Az már senkit nem érdekel, hogy ezek a pénzek az államkassza helyett a politikusok zsebébe vándorolnak..mega LOL

FlybyWire 2009.01.09. 14:22:47

Nekem az utcán egy hajléktalan megígérte, hogy ha bemegyek a nemzeti bankba, ott a szakadt fél pár kesztyűmért kapok 150 millió Ft. értékben aranyrudat. Mivel teljesen hülye vagyok, elhittem. Asszem jelentkezem a MÁVhoz, ott ez az átlag!

(N.Gy.K.: halálmindegy, hogy ki mit ígér kinek, ha az amúgy törvénytelen, akkor arra utólag hívatkozni is öntökönrúgás, és szellemi szegénységi bizonyítvány heveny lengetésének felel meg...)

Zsolt_ 2009.01.09. 14:28:25

"Mondta, hogy igenis jár nekik a pénz, mert az ő munkájuk miatt tudták olyan jól eladni a MÁv-ot, mert, hogy amit ő 26 év alatt oda felépített, azt most csak úgy sutty eladják."
Erre azt kell csak megkérdezni, hogy nem-e a munkájáért kapja a pénzt.
Példa: egy szoftverfejlesztő dolgozik egy cégnek. A cég a segítségével eladja 2 milláért a szoftvert. Akkor a fejlesztő sztrájkolni fog mert nem kapja meg a sokszázezer forintját? Nem, mivel a fejlesztésért a fizetés járt.

Lunitari 2009.01.09. 14:28:51

@FlyByWire: És mennyi törvénytelen szerződést is megkötnek bizonyos érdekeltségi körök. Ezeket nem vizsgálja senki, hogy tulképpen mondjuk adó csalás..stb. A hasonlattodal szerintem sérted a hajléktalanokat. Emberhez hasonlítani görényt..hmhm

Lunitari 2009.01.09. 14:30:44

@Zsolty: Jah barátom csak 40-éve a kommunizmusban ez nem így működött. Közmunka ecsém..tod, vagy nem éltél még akkor? Tod olyan, hogy ingyé teszed le a sineket a közjóért pl...., most meg eladják, érted-é öcsém?

dontals 2009.01.09. 14:32:27

@Deak Tamas:
Azt nehéz felfogni, hogy ígéretre (melyre ráadásul csak az egyik fél emlékszik) nem lehet követelést alapozni? Írásbeli szerződéssel, kötelezettségvállalással lehetne követelni. Még egy hanganyag sem lenne elegendő. Legfeljebb azt bizonyítaná, hogy erkölcstelen és hazudott.
De hogy egyszer talán azt mondta valamikor valahol... ez teljesen komolytalan.

FlybyWire 2009.01.09. 14:34:02

Lunitari: látom, semmit nem fogtál abból amit írtam. A hajléktalan totál random médium volt itt, mondhattam volna miniszterelnököt is.
A második kommented még zavarosabb...

Lunitari 2009.01.09. 14:37:54

@dontals: Akkor nézz utána a jogban a szóbeli megállapodásnak(szerződésnek) milyen következményei lehetnek, főleg tanúk esetén ;)

Bit Rot 2009.01.09. 14:38:22

@lütty:
"szerintem annyira egyszerű az egész: Gaskó István az Orbán embere. Ennyi, nem több, nem kevesebb."

Aha. Gondolom akkor ezért volt folyamatosan 1998-2002 között vasutas sztrájk, majd eljött a 2002 (MSZP-SZDSZ kormány) és egy csapásra abbamaradtak a sztrájok, egészen 2006-2008-ig.

Inkább azt mondanám, hogy Gaskó az MSZP embere volt, de most Brutuszt játszik, és saját gazdáit döfi hátba.

átlátó 2009.01.09. 14:39:12

Ha nincs mivel, nem is gondolkodnak. A Gaskó se.

Bit Rot 2009.01.09. 14:39:58

@dontals:
"Azt nehéz felfogni, hogy ígéretre (melyre ráadásul csak az egyik fél emlékszik) nem lehet követelést alapozni? Írásbeli szerződéssel, kötelezettségvállalással lehetne követelni."

Ha többmilliárd Euro IMF-hitelt fel lehetett venni mindenféle szerződés nélkül, pusztán egy levéllel, akkor ez se lehet gond :-)

Amúgy az én javaslatom:
1. Megkeresni a tolvajBt-t, akik a 2 milliárdos sikerdíjat lenyúlták
2. Elvenni tőlük a 2 milliárdot
3. Odaadni a vasutasoknak

Közöd?? (törölt) 2009.01.09. 14:42:18

ez mind egy hülyeség, a teherszállításban dolgozó vasutasok kaptak fejenként 500 000 Ft-ot. a Kóka megígérte ezt a személyszállításban dolgozóknak is, vagyis a lóvé igen is jár. És az okos és szép vasutas ki is harcolja magának, és magasról lefossa ezt a szar blogot xD

denever · http://graveyard.blog.hu/ 2009.01.09. 14:45:21

ugyan nem tudok egyetérteni Gaskóék "negyedmiller" címmel fémjelzett követeléseivel, de gondoljuk csak végig:

vajon a management nem részesült-e summa ekkora prémiumban a sikeres cargo eladás miatt? pedig legtöbbjüknek kb annyi szerepük volt az értékesítésben, mint a pályabiztonsági munkásoknak.
a sok év alatt összehozott 2000 milliárd adóság se a túlórákból jött össze. aztán vezetők jöttek/mentek más fontos állami felügyeletű pozíciókba. a költségek meg maradtak a helyükön, a magyar állami fejőstehén kifogyhatatlan emlőin.

az én olvasatomban a cégen belüli döntésekért (jó és rossz egyaránt) a management felel. olyanról még nem hallottam, hogy a mozdonyvezető vagy a forgalomirányító saját hatáskörben többmilliós költséget generált - mondjuk új útvonal vagy új menetrend kijelölésével.

no persze ez nem justifikálja Gaskóék követelését, de kb megmutatja, milyen lenne a management életvitelének kiterjesztése a teljes létszámra.

sanche · http://elakadasjelzo.blog.hu/ 2009.01.09. 14:48:11

@pokrócos lusta hős:
részvétem. Régen mi is vasutacsalád voltunk, ma már csak egy távoli vasutas rokon van. Szerencsére nem vagyunk jóban vele különösebben, úgyhogy név nélkül előszeretettel terjesztem a történetét.
Forgalmista vagy mi a fene. A lényeg, hogy emelt, éjszakai fizetést kap, csak azért, mert, egy nevenincs falucska állomásán éjjel kettőkor EGYETLEN darab vonat átszáguld és neki az a dolga, hogy 1:50kor ébresztőórára fölkeljen, kimenjen, integessen a vonatnak, majd visszamenjen aludni.

Igen, derék vasutaskáim, ezért a kemény munkáért nem csak az emelt éjszakai fizetést, hanem még a + jutalmat is megérdemlitek.

Amúgy abban igaza van, hogy a veszteség a vezetőség miatt van. Mert a vezetőség nem rúgja ki a fél bandát és nem kezdi meg a szerkezeti átalakításokat. De éppen ezért pont nekik nem lehet egy rossz szavuk sem a vezetőségre.

Öti 2009.01.09. 14:48:52

az okos és szép vasutas örül hogy van munkája, ily kevés képzettséggel és dolgozik ahogy tud. az idióta naplopó vasutas sztrájkol, és 1 hónap múlva nem lesz munkája (kinek kéne egy ex-mávos 4/8 általánossal?), én meg jól kiröhögöm az aluljáróban mikor koldul.

BlueMan 2009.01.09. 14:51:29

Jogos, nem jár és kész, akár igérte valaki, akár nem... Részvényesek-e a vasutasok, hogy egy eladásból részesülni akarnak? Amilyen színvonalon van a MÁV, jobb lenne nem sztrájkolni...
Szerintem az összes pénzt fordítsák fejlesztésre és még talán az is kevés lenne. Arról nem is beszélve, hogy 1 a sztrájkkal nem feltétlenül a vezetéssel szúrnak ki, 2 a sztrájk miatti veszteséget is számlázzák ki a dolgozóknak? Igen!

sanche · http://elakadasjelzo.blog.hu/ 2009.01.09. 14:51:53

@Közöd??:
ja tényleg elfelejtettem, hogy nekem is megígérte az akkori miniszter, hogy a videoton eladása után jár nekem 10 millió forint. De már eszembe jutott!
megyek is a pínzemért...

új ige: vasutaskodik.

BlueMan 2009.01.09. 14:53:17

Öti 2009.01.09. 14:48:52
hehe, például...
Majd jól felvesznek külföldi munkavállalókat, a Malév is megoldotta... :S

wagabound 2009.01.09. 14:55:14

Na jó, ha már rágjuk a gittet...

Gaskóék nem sztrájkolnak, haenm - kihasználva a sztrájktörvény hibáit - egyszerűen zsarolnak és szabotálnak. Sztrájkolni ugyanis bérmegállapodásért, vagy az ALÁÍRT és be nem tartott szerződés kikényszerítéséért szokás a világ normálisabb felén. Esetleg tömeges elbocsátások megakadályozására. Gaskó ezzel szemben holmi homályos kocsmai igérgetésre, új menetrendre (mi a frász köze van hozzá?!) hivatkozva lebénítja a fél országot, és megteheti, mert senki nincs, aki ezért húszévre lesittelné, holott azt érdemelné.

yooccoo 2009.01.09. 14:56:11

@Deak Tamas: nem vagy véletlenül vasutas?

Jimbo75 2009.01.09. 15:04:25

@Deak Tamas:

Ha minden be nem tartott politikusi ígéret miatt sztrájkolnánk, non-stop sztrájk lenne ez egész kurva ország (copyright Feri bácsi)

Közöd?? (törölt) 2009.01.09. 15:55:54

annyi baj legyen, legközelebb nem ígérgetnének hülyeségeket, vagy megpróbálnák betartani. csakhát ugye magyar ember buta ember ahhoz, hogy rájöjjön közösen fel kell lépnie, jobban esik neki ha a szájába szarnak

isti77 2009.01.09. 16:13:22

"a miniszter (Kóka)ÍGÉRTE azt a pénzt???"

De már nem Kóka a miniszter, vágod?

Oráng Után 2009.01.09. 16:23:24

@Lunitari:
Te sem igen élhettél akkor, fingod nincs róla, hogy már 89 előtt lemásztunk a fáról.

Akkor is pénzért dolgoztunk, csak a bruttó-nettó arány volt 1:1, amit elvettek, azt nem láttuk. Viszont akkor a több elvettből valamivel többet kaptunk vissza szociális oldalon. Nézd csak meg a ma szállodaként üzemelő akkori vállalati üdülőket, az akkori lakbéreket, rezsi-költségeket! Tévedés ne essék, a hátam közepe sírja vissza azt a gazdaságot, azt az életet. De ebből akkor többek közt a vasutasok másokhoz képest is többet kaptak. Arról pedig ne nyissunk vitát, hogy akkor és ma mennyit nyúltak le a közpénzből - ez más téma.

Szóval a vasutas megkapta akkor, ami a munkájáért járt.

Jobb, ha olyan korról kommentelsz, amiről tudsz is valamit...

Közöd?? (törölt) 2009.01.09. 16:29:57

@isti77: buta segg vagy, nincs mit mondanom, alig várod, hogy átvágjanak és még tapsolsz is neki

dontals 2009.01.09. 16:52:22

@Lunitari:
Ugye viccelsz?
Szóbeli megállapodás ilyen jellegű ügylet esetén? muhahaha

Szerinted ki nem sztrájkolhatna és perelhetne akkor ezek alapján? Hiszen nem ezt ígérték a politikusok a választások előtt.

Inkább te nézz utána, hogy szóbeli megállapodás milyen jellegű jogügyletek esetében lehetséges.

JuveKrisz 2009.01.09. 16:56:58

Lunitari

A szóbeli ígéretet nézheted a jogban és kitörölheted vele a segged.

Ha valaki megígéri neked szóban, hogy ad 5 millió forintot és nem adja oda, akkor elmehetsz vele a bíróságra és ott úgy kiröhögnek hogy elsüllyedsz szégyenedben.

A szóban tett ígéretet ebben a helyzetben nem lehet figyelembe venni. Meg ha figyelembe is lehetne venni, akkor is olyat ígért, amit a törvény nem enged, és akkor ha már a jogot emlegeted, akkor át is léptünk a megtévesztés, vagy a szándékos félrevezetés esetébe.
Ergo kókát még jól seggbe is lehetne rúgni.

Scaramella va alla guerra · http://www.youtube.com/watch?v=q1TIv7Rd3kk 2009.01.09. 17:11:41

1. Normalis korulmenyek kozott nem jar.
2. Az a gond, hogy a Kokadoktor tenyleg megigerte. Nem kellett volna.
3. Azt meg plane nem, hogy a felsovezetes ( csakugy mint a BKVban ) kvazi sajat mezesbodonenek tekinti a MAVot.

Azt javaslom, hogy egyszeri, kiveteles jelleggel megis ki kellene fizetni.
megpedig pedagogiai okokbol. A ( foleg baloldali ) kormanyzat ugyanis sportot uz abbol, hogy igerget, hazudozik, holott tudja, hogy esze agaban nincs az igereteket betartani. Egyszer ( csak egyetlenegyszer ) bele kellene verni az orrukat a mocskukba, mint a macseknak, hogy egyszer es mindenkorra az osszes pszichopata messias megtanulja, hogy nem nyero igergetni es hazudozni.

Sofian 2009.01.09. 17:15:36

@Közöd??: Az részvénycsomag volt! Nem készpénzes kifizetés. Nem mindegy!

mim 2009.01.09. 17:24:20

Csak annyit érnek el, hogy hitelesítik a leépítést - vonalak, személyzet. Mert recesszió van. Az emberek azt várják, hogy az állam spóroljon, de lehetőleg ne az ő kárára. De egy erratikusan működő szolgáltatás elvesztése nem tekinthető igazi kárnak, szóval tuti pont a kormánynak, ha ezt meglépi. Már csak a PR-t kell előkészíteni, meg a Cargo-val egyeztetni (meg kimenteni azokat a vezetőket Start-tól, akiket újra szeretnének hasznosítani).
A vasutasok (dolgozók) viselkedése egy tábortüzet megcélzó éjjeli lepke rajra emlékeztet..

blokkos 2009.01.09. 17:51:38

Van ám egy csomó fölösleges vasutas!
Azok bérét is szét lehetne osztani! És nem csak a bérét, hanem ha mégis sikerülne megszabadulni tőlük, a végkielégítésüket is jobb célra lehetne fordítani!
Egy és csak egy megoldás van: igazi, hozzáértő privatizáció!

2009.01.09. 17:54:15

A Vasutasoknak abból lett elege hogy csontra rabolják a MÁV-ot Ők meg a béka segge alatt egy büdös kanyit sem kapnak, hát részt akarnak a koncból. Amíg állami cég marad , addíg mindíg ez történik.Majd megveszi a Külföldi oszt akkor azt szídjuk a rohadt Multiját nekijje.

Zsolt_ 2009.01.09. 19:35:59

@Lunitari: 1. nem vagyok az öcséd
2. a kommunizmusnak becézett szocializmus 19 éve volt... Engem nem hat nem, hogy akkor mi volt. Ha nem lépünk túl rajta, akkor még 20 évig osztogassunk kárpótlási jegyet? Értem én, hogy sok rossz volt akkor, de azt se felejtsük el, hogy ha akkor nem alapozták volna meg a MÁV-nál, hogy kávéfőzésre is külön ember van, akkor most gyak. a vasutasok felének nem lenne munkája. Visszakanyarodva, MOST semmi jogalapjuk ilyen követeléssel előállni és kihasznnálva a törvény lyukait, egy országot terrorizálni.

Bit Rot 2009.01.09. 20:09:25

@blokkos:
"Egy és csak egy megoldás van: igazi, hozzáértő privatizáció!"

Na igen. Csak nehogy az legyen belőle, mint a budapesti közművekkel: az infláció 0% lesz, de ők azért 10-14%-al emelnek, "mert csak", privát cég. Ráadásul Demszky meg rábólintott!

Bit Rot 2009.01.09. 20:10:37

@kobalt:
"Majd megveszi a Külföldi oszt akkor azt szídjuk a rohadt Multiját nekijje. "

Így van.
Amikor lakást vettem, 1.5 órát álltam sorban a Gázműveknél és 1.5 órát az ELMŰ-nél.

Pedig az egyik privát, a másik állami (önkormányzati).

Hol a különbség?

Marcellusca 2009.01.09. 20:58:57

Asszem ide is be kell másoljam a nekem küldött reális "levelet"!

"Tisztelt Vasutas Dolgozó!

Társaságunk megvizsgálta az ön által benyújtott igényeket, és ezúton
szeretnénk tájékoztatni arról, hogy követeléseit jogosnak találtuk. Ezek
alapján ön a következo juttatásban és béremelésben részesül:
- Egyszeri 250.000 Ft rendkívüli juttatás a MÁV Cargo Zrt eladásával
kapcsolatosan
- 15% béremelés 2008. január 1-éig visszamenoleg

Egyúttal szeretnénk arról is tájékoztatni, hogy társaságunknál az Állami
Számvevoszék mai árfolyamon számolva 1993 és 2006 között 2000 milliárd
forint tokeveszteséget állapított meg. Mivel ön társaságunk régi és
megbecsült dolgozója, így ebben az idoszakban már nálunk dolgozott.
Ezért szeretnénk, ha ebbol a veszteségbol is olyan mértékben részesülhetne,
mint a MÁV Cargo Zrt. eladásából. Az ön által felállított arányossági
mutatók figyelembe vételével szeretnénk tájékoztatni, hogy önnek ebbol
adódóan a következo fizetési kötelezettsége keletkezett:
- Egyszeri 5.000.000 Ft befizetési kötelezettség a MÁV csoport felhalmozott
tokevesztesége után

Új egyenlege ennek megfeleloen 4.750.000 Ft tartozást mutat, amit kérünk a
mellékelt készpénzátutalási megbízás segítségével 2008. március 1-éig
kiegyenlíteni. Társaságunk a várható igényeknek megfeleloen részletfizetési
konstrukciót dolgozott ki ön számára, melynek során a fizetésébol havi
50.000 Ft-ot levonva, a tartozás kamatmentesen törlesztheto a következo 100
hónapban. Kérjük, hogy amennyiben ezzel élni kíván, azt postafordultával
jelezze.

További jó munkát kívánunk!"

dontals 2009.01.10. 10:39:22

www.stop.hu/blog/entries.php?lstresults=1&blog_topics_id=345

Jó videóblog, egyetértek vele...
"gaskó inkább sírva könyörögne..."

Bit Rot 2009.01.10. 16:16:55

Amúgy most mi is a helyzet a privatizációban?

Egy balliberális hetilapban a cikkben pont azt taglalják, hogy a MÁV KIKERÜLTE a privatizációs törvényt, és nem az állam adta el a Cargo-t, hanem a MÁV, a befolyt pénz se az államhoz ment!

Kopi3.14 2009.01.14. 23:15:48

Közöd?? 2009.01.09. 16:29:57

milyen magasröptű, intelligens, bölcs ember vagy, tökéletes érveléstechnikával. mondd, ezt melyik kocsmában szedted össze?

wowww 2009.01.15. 09:31:33

"Vasutas! Gondolkodj!" - azért lehetetlent ne kérjünk tőlük. Az nem jutott el ma reggel az agyukig, hogy életvszélyesen csúszik a peron, le kellene valakinek takarítani. Plusz bemondani, hogy nem az a vonat indul, hanem a másik, hiába mennek arra a hülye utasok. Még akkor is ha esetleg netán épp nincs benne a munkaköri leírásban - a felelősségérzet az nulla.

ylion, declared for Hungary, not for Kurvaország · http://quelthalas.hu 2009.01.22. 02:09:01

@John42: a 2 személyes nevenincs bt nem az osztrákokkal szerződött véletlenül? utolsó emlékeim szerint legalábbis így volt. ennek fényében a kommented legalábbis érdekes...

ylion, declared for Hungary, not for Kurvaország · http://quelthalas.hu 2009.01.22. 02:22:31

@Lunitari: a szóbeli megállapodásnak tanúk esetén akik egybehangzóan állítják (és a felperestől független személyek), még talán lenne is valamennyi súlya, de mivel az általad feltételezett és amúgy sehol nem visszaigazolt megállapodás sérti a hatályos magyar törvényeket, ezzel max. Kókát lehet tökönrúgni. A vasutas attól még pénzt nem kap.

A közjó meg egyeben érdekében épített vasút: hmmm...
akik esetleg tényleg csináltak is ilyet, azok manapság már boldog vagy kevésbé boldog nyugdíjasok, vagy sajnálatos módon már halottak.

Ne keverd a korszakokat! Akik most bohóckodósat játszanak, akkortájt maximum kisgyerekek voltak, vagy még meg se születtek.

Gaskó meg nem Orbán embere, ő a saját vasát próbálja sütögetni a MÁV megmaradt kevés presztizsének árán... És speciel a politikusokhoz kártékonyságban már felnőtt, a bűnözési hajlam is adott (sztrájk címen szimpla zsarolás, lásd többek között egészségügyi törvény időszaka, vagy a gördülő sztrájk, ami a sztrájkjoggal való visszaélés iskolapéldája), úgyhogy már várom mikor jelenik meg a parlamentben mint önálló erő...

ylion, declared for Hungary, not for Kurvaország · http://quelthalas.hu 2009.01.22. 02:30:46

@Josquin: végülis ki lehet fizetni, viszont hamár úgyis szeretik a fűnyíróelvet, 10-15%-os létszámleépítés, fűnyírószerűen mellé. Garantált siker, főleg ha célzottan a tényleg alkalmatlanok közül válogatnak. Pl. az egy szem vonatos éjszakás fizetést kapó bakter az egyik véglet, és a fél főigazgatóság meg a másik. Nem sírnék egyikért se.

A hazudozásról meg a nagy kérdésem: mivel minden párt diszkreditálta már magát a jelenlegi mérhetőek közül, szeretném látni az új erőt. Merre is van az?